THE LEAGUE

THE LEAGUE

คือโปรแกรมที่ Inn Train ตั้งขึ้นด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดย Inn Train จะจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ความสามารถหรือทรัพยากรที่ตัวเองมีในการช่วยเหลือผู้อื่น เช่นโครงการจิตอาสา โครงการมอบอาหารเพื่อผู้ยากไร้ โครงการปลูกป่า เป็นต้น

THE LEAGUE เปิดรับความร่วมมือกับองค์กร มูลนิธิ บริษัท หรือสถานศึกษา ที่ต้องการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม และสำหรับน้องๆตั้งแต่วัยประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย นี่คือโอกาสที่จะได้พัฒนา profile ของตัวเองเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ หรือเพื่อสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ เพราะการทำงานเพื่อสังคมหรือการเป็นจิตอาสานั้นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กร หลายๆแห่งพิจารณาให้ความสำคัญในคุณสมบัติของตัวผู้สมัครอีกด้วย