อาหารเป็นทาน

ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา

จาคสัมปทา หนึ่งในธรรม 4 ประการของหลักสัมปรายิกัตถะ 4 อันได้แก่
 • สัทธาสัมปทา
 • สีลสัมปทา
 • จาคสัมปทา
 • ปัญญาสัมปทา
 
ธรรม 4 ประการนี้คือคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความเจริญงอกงามในภายภาคหน้า ในโอกาสข้างหน้า
 
"จาคสัมปทา" คือความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ คือ ยินดีเสียสละ ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกาย เช่น การบริจาคให้ปันสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ การถวายทานบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงศีล การเสียสละแรงกายช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

รายชื่อผู้บริจาคอาหารเป็นทานหรือถุงยังชีพ เดือนสิงหาคม 2565

 1. คุณอัครเดช บุนนาค​ = ถวายเพลพระ 3 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ยากไร้ (14 ส.ค. 2565)
 2. คุณไพรำ นามวัฒน์ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่องให้ผู้ยากไร้ (14 ส.ค. 2565)
 3. คุณนรมน ทองเปราะ = ซื้ออาหารกล่อง 9 กล่องให้ผู้ยากไร้ (14 ส.ค. 2565)
 4. คุณปิยาณี ตั้งทองทวี = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่องให้ผู้ยากไร้ (14 ส.ค. 2565)
 5. คุณวาทิน สิริวันต์ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่องให้ผู้ยากไร้ (14 ส.ค. 2565)

 6. คุณณุตตมา แก้วบุญเรือง และคุณอมรทิพย์  แสงศิริตระกูล = ถวายเพลพระ 3 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ยากไร้ (1ุ6 ส.ค. 2565)
 7. คุณสรพิชัย  ชวนะเวสน์ = ถวายเพลพระ 3 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ยากไร้ (1ุ6 ส.ค. 2565)
 8. คุณไน้ท คุณเล็ก คุณตุ่ม คุณมุ้ย คุณเฟือง คุณเม้ = ซื้ออาหารกล่อง 150 กล่องให้ผู้ยากไร้ (16 ส.ค. 2565)
 9. คุณอัจลา กุลชาติ = ซื้ออาหารกล่อง 4 กล่องให้ผู้ยากไร้ (16 ส.ค. 2565)

 10. คุณพิน = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่องให้ผู้ยากไร้ (23 ส.ค. 2565)
 11. คุณเล็ก = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ยากไร้ (23 ส.ค. 2565)
 12. คุณอรจิรา สันติวราคม = ถวายเพลและน้ำปานะแด่พระสงฆ์ และซื้ออาหารกล่อง 50 กล่องให้ผู้ยากไร้ (25 ส.ค. 2565)

 13. คุณสายรุ้ง มหาเปารยะ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่องให้ผู้ยากไร้ (25 ส.ค. 2565)
 14. คุณปริญญพร ซินแคลร์ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่องพร้อมถุงยังชีพ 6 ถุงให้ผู้ยากไร้ (25 ส.ค. 2565)
 15. คุณทรงศักดิ์ โรจนวรเกียรติ และครอบครัว = ถวายเพลพระ 3 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องพร้อมถุงยังชีพ 10 ถุงให้ผู้ยากไร้ (25 ส.ค. 2565)
 16. คุณพงศ์ศักดิ์ และคุณนันทนา กาญจนเสวี และครอบครัว  = บริจาคถุงยังชีพ 30 ถุง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 20 แพค ให้ผู้ยากไร้ (25 ส.ค. 2565)
 17. พี่จี๊ด พี่อูฐ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่องให้ผู้ยากไร้ (25 ส.ค. 2565)

 18. คุณนวลจันทร์ นุตพันธุ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ พระยาปริมาณสินสมรรถ และคุณหญิงเหรียญ และนางจำลอง อรรถโกวิท = ถวายเพลพระ 3 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้ผู้ยากไร้ (30 ส.ค. 2565)