ผู้สนับสนุน #cook4all

รายชื่อผู้สนับสนุน (ชุดที่ 4)

 1. คุณณพดล มหาพีราภรณ์ = มอบเจลล้างมือ 50ml. 100 หลอด

 2. คุณเมย์ มหาดํารงค์กุล และครอบครัว | คุณประหยัดและคุณพรรณี เลี่ยวไพรัตน์และครอบครัว | คุณแดน บุนนาค | คุณปรัศนีย์ สุระเสถียรและครอบครัว | คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ | คุณขนิษฐา ถกลศรี | คุณพิณแก้ว ทรายแก้ว | คุณธณวรรณ ภู่เปี่ยมและครอบครัว = ถวายเพลพระ 42 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้วัดสะพาน (ดูรายงาน 3 ส.ค. 2564)
 3. เพื่ออุทิศแด่ นายบุรีรักข์-นางพิมลจรรย์ นามวัฒน์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 3 ส.ค. 2564)
 4. คุณพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 3 ส.ค. 2564)
 5. Nurindra Prawarianto = ซื้ออาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 3 ส.ค. 2564)
 6. น้องเร = มอบข้าวผัดอเมริกัน 40 กล่อง (ดูรายงาน 3 ส.ค. 2564)

 7. คุณพิชฎา ราชเวชชพิศาล = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 4 ส.ค. 2564)
 8. คุณดิษฐ์ฐภนต์ งามไพบูลย์สมบัติ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 4 ส.ค. 2564)
 9. คุณธีรวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 4 ส.ค. 2564)
 10. พตอ ศิโรช เพียรสกุล และครอบครัว ภู่พันธ์ศรี = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 4 ส.ค. 2564)

 11. คุณภัคจิรา ตันติวงษากิจ พร้อมครอบครัว = ถวายเพลพระ 5 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้วัดสะพาน (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 12. คุณนาฤดี วีระเมธิกุล & คุณปิยมา ชรินธร = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 13. คุณวิษณุ กรองกันภัย & คุณมรกต ยิบอินซอย = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 14. คุณวรนันท์ ทวีแสงพานิชย์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 15. คุณโมนา = มอบอาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 16. คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 17. คุณแครอลและเพื่อน = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)
 18. คุณหลา = มอบปัจจัยสำหรับจัดหาสิ่งของยังชีพ
 19. คุณเล็ก วิภาสิริ = มอบปัจจัยสำหรับจัดหาสิ่งของยังชีพ
 20. คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม และครอบครัว คุณฐิติพรรณ ภู่เจริญ คุณสืบพงษ์ กฤษณพันธ์ุ = มอบถุงยังชีพ 100 ถุง (ดูรายงาน 5 ส.ค. 2564)

 21. สะพานกาวใจ#2 = ถวายเพลพระ 5 รูปและซื้ออาหารกล่อง 100 กล่องให้วัดสะพาน (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)
 22. สะพานกาวใจ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)
 23. คุณเมย์ มหาดำรงกุล และครอบครัว = มอบอาหารกล่อง 132 กล่อง (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)
 24. ด.ญ.ภีรรรนพรณ์ จุฑากิตติ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)
 25. น้องปันปัน = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)
 26. คุณณัฐพัชร์-นิรดา พงศ์วรนันท์ และครอบครัว | คุณภาสกร-กนกพร กุลรวิวรรณ และครอบครัว | คุณนพสิทธิ์ เรืองพงศ์ปรีชาและครอบครัว | คุณเสฏฐพงศ์ - อรณัฐ มังคโลปกรณ์ และครอบครัว | คุณภาคย์ - ปีติพร บุญยุบล = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)
 27. ร้าน 1 of a kind = มอบจานกระดาษ 250 ใบ
 28. คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล & คุณพัชรียา โล่ห์สุนทร = มอบคุ๊กกี้ 100 ชิ้น | ข้าวสาร 50 KG | ไข่ 4 แผง (120 ฟอง) | นม 2 ลัง (ดูรายงาน 6 ส.ค. 2564)

 29. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 70 กล่อง (ดูรายงาน 7 ส.ค. 2564)
 30. คุณเทวินทร์ตา รัตนธรรม = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 7 ส.ค. 2564)
 31. ครอบครัวสมบัติศิริ | ครอบครัวศรัทธากวีพงศ์ | ครอบครัวอัครอารีสุข | ไม่ประสงค์ออกนาม = น้ำมันพืช 6 ขวด| น้ำปลาทิพรส 1 แกลลอน | น้ำมันหอย 1 แกลลอน | นมจืด 15 ลัง | ถ้วยกระดาษ 2 ลังใหญ่ | ช้อนส้อม 1 ลัง (ดูรายงาน 7 ส.ค. 2564)
 32. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 7 ส.ค. 2564)

 33. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 70 กล่อง (ดูรายงาน 8 ส.ค. 2564)
 34. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 8 ส.ค. 2564)

 35. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 70 กล่อง (ดูรายงาน 9 ส.ค. 2564)

 36. คุณอรณิช วัจนะพุกกะและเพื่อนๆ = ถวายเพลพระ 5 รูปและซื้ออาหารกล่อง 150 กล่องให้วัดสะพาน (ดูรายงาน 10 ส.ค. 2564)
 37. คุณนารา ธนะภูมิ และครอบครัว = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง และมันต้มขิง 100 ถุง (ดูรายงาน 10 ส.ค. 2564)

 38. บ้านสันติวราคม = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 11 ส.ค. 2564)
 39. คุณแท๊ต = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 11 ส.ค. 2564)

 40. กลุ่มเพื่อนจี๊ป = ซื้ออาหารกล่อง 180 กล่อง (ดูรายงาน 12 ส.ค. 2564)
 41. คุณแท๊ต = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 12 ส.ค. 2564)
 42. พ.ต.อ.ทรงโปรด+ลัลนารี สิริสุขะ = มอบข้าวหมูผัดพริกแกง+ไข่ดาว 50 กล่อง | ข้าวหมูผัดกระเทียม+ไข่ดาว 50 กล่อง (ดูรายงาน 12 ส.ค. 2564)

 43. คุณนิพนธ์ เสาสมภพ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 13 ส.ค. 2564)
 44. คุณแครอลและเพื่อน = มอบก๋วยเตี๋ยวหมู+ข้าวหมูตุ๋น 150 กล่อง ก๋วยเตี๋ยวห่อรวม 4 ไส้ 50 กล่อง (ดูรายงาน 13 ส.ค. 2564)
 45. คุณบุษกร เตวรานนท์ &ครอบครัว | คุณศิรินทร์ทิพย์  ตันติธีระกร &ครอบครัว = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 13 ส.ค. 2564)
 46. คุณมณีวรรณ วงศ์กำทอง | คุณแช่มช้อย | คุณสมบูรณ์ | คุณอัจฉรา พิมพ์สมฤดี | คุณปภาวิณี พิมพ์สมฤดี | คุณปภัสรา พิมพ์สมฤดี | คุณโชคชัย ศรีวุฒิชาญ เอกจักร+พรรณทิพา ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 13 ส.ค. 2564)
 47. คุณกานต์ เหตระกูล = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 13 ส.ค. 2564)

 48. คุณกานดา เตชะรัตโนภาส และครอบครัว = มอบถ้วยชามช้อนสำหรับผู้ป่วย (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 49. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 70 กล่อง (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 50. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 51. คุณฤทัย บุญทวีกิจ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 52. ร้านสุวรรณา​ชาบู​ก​ริลล์ = มอบข้าวหมูคั่วพริกเกลือไข่ข้น​ 50​ กล่อง | ข้าวราดหน้าไก่นุ่ม​ 50​ กล่อง (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 53. ร้านอร่อยนี้​พอดี​คำ = มอบขนมปังก้อน​จิ้มนม 100 ก้อน | บราวนี่​ (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 54. คุณชาญชัย​ ทรัพย์รุ่งทวีผล = มอบอาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 55. โจ+เปิ้ล+อะกิ+เรอิ = มอบขนมปัง 30 แถว (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 56. คุณศิริพร เอมวิวัฒนคุปต์ = มอบขนมปัง 80 กล่อง (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)
 57. คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล = มอบอาหารและคุกกี้ (ดูรายงาน 14 ส.ค. 2564)

 58. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 70 กล่อง (ดูรายงาน 15 ส.ค. 2564)
 59. อุทิศให้คุณยายประเสริฐศรี วนกุล = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 15 ส.ค. 2564)
 60. แมนต้า—พริมา สิงหะผลิน และคุณดนยา สิงหะผลิน = มอบขนมปังมันหวาน 27 ห่อ (ดูรายงาน 15 ส.ค. 2564)
 61. สองต้นเบเกอรี่ = มอบขนมปัง 10 ห่อ (ดูรายงาน 15 ส.ค. 2564)
 62. คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช = มอบขนมปัง 2 ห่อ (ดูรายงาน 15 ส.ค. 2564)

 63. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 70 กล่อง (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 64. คุณเมตตา บุณยพุกกณะ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 30 กล่อง (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 65. คุณปูรัณ วัฒนกุล = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 66. คุณดุ๊ก = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 67. คุณปู = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 68. คุณอัปสรสรวง ชวะเวสน์ = มอบนมไม่มีแลคโตสจำนวน 160 กล่อง (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 69. คุณวรรณยุพา อิสระชัยกุล และคุณอติภา เหมือนพะวงศ์ = มอบขนมปัง 6 แถว (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)
 70. Cuisine de Gade และเพื่อนๆ = มอบขนมปัง 75 แถว และแยมสตรอว์แบร์รี่อีก 9 กระปุก (ดูรายงาน 16 ส.ค. 2564)

 71. คุณธีรวัฒต์ ตั้งเฉลิมกุล = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 17 ส.ค. 2564)
 72. คุณสิริทร = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 17 ส.ค. 2564)
 73. คุณนัฏฐวัฒน์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ - คุณวิร์ภาณีย์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 17 ส.ค. 2564)
 74. คุณพริมา ตั้งสินมั่นคง = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 17 ส.ค. 2564)
 75. Wailes = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 17 ส.ค. 2564)

รายชื่อผู้สนับสนุน (ชุดที่ 3)

 1. คุณณรงค์-คุณสายพิณ ณ บางช้าง | คุณอรณิช วัจนะพุกกะ | คุณกานดา เตชะรัตโนภาส | คุณตวงพร ชุณหชัชวาลกุล | คุณสุภัสสรา ดิลกวัฒนะคูณ | คุณนฤมล เยี่ยมยงชัย | คุณพรพรหม ฟลินน์ | คุณเกษวี ศิริชุมแสง | คุณเมทินี สิหนาทกถากุล = บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคยังชีพ (20 ก.ค. 2564)

 2. คุณนพภาภรณ์ มหาพีราภรณ์ = ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 3 แพ็คใหญ่ (21 ก.ค. 2564) | เนื้อไก่สด 48 กก. และไข่ไก่ 60 ฟอง (21 ก.ค. 2564)

 3. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหาร 120 กล่อง (ดูรายงาน 24ก.ค.64
 4. ครอบครัวสุวรรณคีรี & เลียวบุรินทร์ = มอบอาหาร 170 กล่อง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)
 5. 1 of a kind = มอบอาหาร 30 กล่อง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)
 6. คุณทิวาลักษณ์ ปันยารชุน และครอบครัว = มอบอาหาร 70 กล่อง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)
 7. คุณกนกพรและคุณวรกร/ คุณภารดีและครอบครัว/ คุณเรวดีและครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง และไข่ไก่ 500 ฟอง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)
 8. พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)
 9. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหาร 100 กล่อง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)
 10. คุณสหธง ธีรโชติมงคล และบริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด = น้ำมันหอยแกลลอน1ลิตร 12 แกลลอน | น้ำพริกเผาถุง1กิโล 12 ถุง | ซอสพริกถุง1กิโล 12 ถุง | ซอสมะเขือเทศถุง1กิโล 12 ถุง (ดูรายงาน 24ก.ค.64)

 11. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 120 กล่อง (ดูรายงาน 25ก.ค.64)
 12. คุณวุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์ = มอบขนมปังไส้กรอกไก่ 100 ชิ้น (ดูรายงาน 25ก.ค.64
 13. เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FB Bowornpan = มอบขนมปังไส้กรอกไก่ 150 ชิ้น, กล้วยหอมคัพเค้ก 50 ชิ้น (ดูรายงาน 25ก.ค.64
 14. คุณฉวีวรรณ โรจนวรเกียรติ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 25ก.ค.64
 15. คุณมนันยา = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ดูรายงาน 25ก.ค.64)
 16. คุณฐิติมา = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 25ก.ค.64)
 17. คุณเครือวัลย์ เลิศตละวนิชา = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 25ก.ค.64)
 18. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 25ก.ค.64)

 19. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหาร 120 กล่องสำหรับวันที่ 26 ก.ค. 2564 (ดูรายงาน 26ก.ค.64)
 20. คุณอรทัย & คุณสุกิจ ดุษฎีทวีพันธุ์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 26ก.ค.64)
 21. DeOne - The Sales Master #2 = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 26ก.ค.64)
 22. ด.ช. ธนวรรธจ์ จิรสุวินัย = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 26ก.ค.64)
 23. นายณัฏฐ์​ โคตรพันธุ์กูล = มอบข้าวหมูย่างไข่ต้ม 25 กล่อง​ และน้ำผึ้งมะนาว 24 กล่อง
 24. ด.ช. ภูมิวรรธน์ จิโรจจาตุรนต์ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 26ก.ค.64)

 25. คุณสรัญญา บุญบรรดารสุข = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 27ก.ค.64)
 26. คุณวิโรจน์​ ตรับวงศ์วิทยา​ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 27ก.ค.64)
 27. คุณเมตตา บุณยพุกกณะ = มอบถุงยังชีพ 52 ชุด (ดูรายงาน 27ก.ค.64)

 28. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 120 กล่อง (ดูรายงาน 28ก.ค.64)
 29. คุณภูริศา เจนวัฒนวิทย์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 28ก.ค.64)
 30. กลุ่มเพื่อนจี๊ป = มอบอาหารกล่อง 300 กล่อง (ดูรายงาน 28ก.ค.64)
 31. คุณสหธง ธีรโชติมงคล = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 28ก.ค.64)
 32. คุณฉมานันท์ เดชดำเกิงชัยและครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 28ก.ค.64)
 33. คุณเกรซ คุณเมย์ คุณกลอเรีย มหาดำรงค์กุล | ชุติมา ฮาโรว์ | พนิตตรา เวชาชีวะ | สุธาสินี ศุภทนต | พัชรียา โล่ห์สุนทร = มอบข้าวผัดพริกแกงไข่ดาว 60ห่อ | หมี่ผัด 28ห่อ | ข้าวผัด 60 กล่อง | ข้าวไข่เจียวหมูสับ 20กล่อง | alcohol spray 50ml 50 ชิ้น | ขนมกรุบกรอบ 30ถุง | mini chocolate muffin 50 ห่อ | คุ๊กกี้ 100 ห่อ (ดูรายงาน 28ก.ค.64)

 34. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 35. กชพร และ ยงยุทธ นภาศัพท์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 36. ครอบครัว ขาวฤกษ์ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 37. คุณปัทมา เลาหะวรนันท์ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 38. คุณสมเลิศ จรัสเลิศรังษี = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 39. คุณดลยา สุนทรสุต = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 40. พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 41. กลุ่มนางฟ้ารวยบุญ = มอบเสื้อ CPE 100 ตัว ไข่ไก่ 90 ฟอง เส้นบะหมี่สำเร็จรูป 2 ห่อ (ดูรายงาน 29ก.ค.64)
 42. น้องอร Onn Shanyapas Sripaisal = มอบข้าวสารถุงละ 1 กก. จำนวน 35 ถุง (ดูรายงาน 29ก.ค.64)

 43. พ.ต.อ. ศิโรช เพียรสกุล = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 44. คุณปรินดา รักษมาตา และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 120 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 45. คุณกษมา = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 46. คุณจริยา ฐินะกุลและครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 80 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 47. คุณนวศรี สุวรรณศรี = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 48. พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหารกล่อง 150 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 49. เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FB Bowornpan = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 50. คุณสุชชนา ศรีสวัสดิ์​เล็ก​ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 51. ครอบครัวพบลาภ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 52. ปุ๋ย-เกี๊ยก-กระปุก-ออมสิน-ออมทรัพย์ = มอบอาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)
 53. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 30ก.ค.64)

 54. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบอาหารกล่อง 120 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 55. คุณพินิจ-คุณญานิศา เลิศวรรณพงษ์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 56. คุณสุมนา เครือญาติดี = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 57. เปิ้ล(จีน) = ซื้ออาหารกล่อง 6 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 58. คุณพูนทรัพย์ อุดมเวศย์ = ซื้ออาหารกล่อง 30 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 59. แม่บ่วย เก๋ ก้อย เกด เกื้อ = ซื้ออาหารกล่อง 35 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 60. ปานจิตต์ เย็นประเสริฐ = มอบฟักเขียว
 61. หมอบีและเพื่อน = มอบอาหารกล่อง 250 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)
 62. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบกุ้งขาวนาขาวัง คั่วพริกเกลือ 100 กล่อง (ดูรายงาน 31ก.ค.64)

 63. หมอบีและเพื่อน = มอบอาหารกล่อง 250 กล่อง (ดูรายงาน 1ส.ค.64)

 64. ต้นกก​ สามย่าน​ จุมพล​ เลาห​เว​ชวา​นิช​ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 2ส.ค.64)
 65. คุณสุนีย์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 2ส.ค.64)
 66. คุณนรัฏฐา โชติกวนิชย์ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 2ส.ค.64)
 67. คุณสายชล รัตนพันธุ์ และคุณบวรพรรณ ฉายากุล = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 2ส.ค.64)
 68. หมอบีและเพื่อน = มอบอาหารกล่อง 250 กล่อง (ดูรายงาน 2ส.ค.64)
 69. บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด = มอบแอลกอฮอล์ 10 แกลลอน (ดูรายงาน 2ส.ค.64)
 70. คุณศศิษกา ฉลองตระกูล และบริษัท อาหารและเครื่องดื่ม พรีเมียม 2005 จำกัด = มอบน้ำดื่ม 1.5 ลิตร 300 ขวด (ดูรายงาน 2ส.ค.64)

รายชื่อผู้สนับสนุน (ชุดที่ 2)

 1. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบข้าวกะเพราะไก่ ไข่ดาว 100 กล่อง (ดูรายงาน 12ก.ค.64)
 2. ร้านสันติวิทยุ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 12ก.ค.64)
 3. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 12ก.ค.64)
 4. เปิ้ล จีน = ซื้ออาหารกล่อง 6 กล่อง (ดูรายงาน 12ก.ค.64)
 5. คุณปีเตอร์​และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 12ก.ค.64)
 6. คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 12ก.ค.64)

 7. คุณพงษ์ฤทธิ์ และ คุณพิชชารัศมิ์ ศรีพิทักษ์สกุล = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 13ก.ค.64)
 8. คุณธมลวรรณ จิรวรพัฒน์ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ดูรายงาน 13ก.ค.64)
 9. คุณชูชัยและครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 5 กล่อง (ดูรายงาน 13ก.ค.64)
 10. คุณประณีน เฟื่องอารมย์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 13ก.ค.64)
 11. Wellness Wealth You = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 13ก.ค.64)
 12. คุณบันเทิง-คุณสิริกร ผลประสิทธิ์กุลและครอบครัว | ร้านกิจวัฒนา | ครอบครัวอุดมเวศย์ และกัลยาณมิตร = มอบข้าวสาร 3 กระสอบ ไขไก่ 50 แผง

 13. คุณชลลดา รอด = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 14ก.ค.64)
 14. อันนา-อิงค์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 14ก.ค.64)
 15. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 14ก.ค.64)
 16. คุณกิติมา จินดามงคล = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 14ก.ค.64)
 17. คุณศรีวินันท์ เพิ่มอรุณ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 14ก.ค.64)
 18. คุณณุตตมา แก้วบุญเรือง = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 14ก.ค.64)

 19. คุณปรีชา-คุณวราภรณ์ อัครธรรมโชติและครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 14-16ก.ค.64)
 20. ครอบครัวสันติวราคม = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 14-16ก.ค.64)

 21. เก๋กับก้อย = มอบข้าวเหนียวหมูทอด 50 ห่อ (ดูรายงาน 15ก.ค.64)
 22. ครอบครัวสายโกสิทร์ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 15ก.ค.64)
 23. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 2 กล่อง (ดูรายงาน 15ก.ค.64)
 24. บูทีคผู้ใหญ่ลี ร้านอาหารครัวนางมาและร้านอาหารซูชิผู้ใหญ่ลี = มอบอาหาร 200 กล่องและน้ำดื่ม 180 ขวด (ดูรายงาน 15ก.ค.64)

 25. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 16ก.ค.64)
 26. คุณมยุรี เอื้อศิริวงศ์ = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ดูรายงาน 16ก.ค.64)
 27. พญ.ปราณี บุณยพุกกณะ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 16ก.ค.64)
 28. คุณเมตตา บุณยพุกกณะ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง และมอบอาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 16ก.ค.64)
 29. คุณจริยา เมืองมั่น = มอบอาหารกล่อง 60 กล่อง (ดูรายงาน 16ก.ค.64)

 30. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบข้าวไก่กระเทียม ไข่ดาว 120 กล่อง (ดูรายงาน 17ก.ค.64)
 31. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหาร 100 กล่อง (ดูรายงาน 17ก.ค.64)
 32. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน มอบเต้าหู้ทรงเครื่องไก่ ไข่ลูกเขย ข้าวเปล่า 234 กล่อง (ดูรายงาน 17ก.ค.64)
 33. คุณสุพร วงศ์ศิริกุล มอบหน้ากากอนามัย ลัง (ดูรายงาน 17ก.ค.64)
 34. คุณเอ้อ (Pilawan Jindarat) = มอบยาสามัญสำหรับเด็ก 7 ลัง (ดูรายงาน 17ก.ค.64)
 35. คุณมินท์ = มอบชุดยา COVID-19 Care Kit 135 ชุด (ดูรายงาน 17ก.ค.64)
 36. คุณดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์มอบยาฟ้าทะลายโจร 79 กล่อง (ดูรายงาน 17ก.ค.64)

 37. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบข้าวไก่กระเทียม ไข่ดาว 120 กล่อง (ดูรายงาน 18ก.ค.64)
 38. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหาร 100 กล่อง (ดูรายงาน 18ก.ค.64)
 39. สตรีวิทย์6.1 รุ่น 87 = มอบขนมปังไส้กรอกไก่ 150 ชิ้นและน้ำดื่ม 120 ขวด (ดูรายงาน 18ก.ค.64)
 40. คุณนิตยา คารวมิตร = มอบโอริโอ้ 2 ห่อ ยูโรเค้ก 3 กล่อง มาม่า 2 แพ็ค มาม่าคัพ 6 ถ้วย Lactasoy 1 แพ็ค นม 20 กล่อง (ดูรายงาน 18ก.ค.64)

 41. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบข้าวไก่กระเทียม ไข่ดาว 120 กล่อง (ดูรายงาน 19ก.ค.64)
 42. ทีมยุวพัฒน์, กลุ่มต้นบุญ, พี่วรรณ, พี่ทิพ, พี่บุ๊บ = มอบอาหาร 100 กล่อง (ดูรายงาน 19ก.ค.64)
 43. คุณสาริศา ไทเศรษฐวัฒน์กุล = มอบอาหาร 25 กล่อง (ดูรายงาน 19ก.ค.64)
 44. คุณธนาศรม สวัสดิ์พาณิชย์ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 19ก.ค.64)
 45. พี่จุ๋ม จุฑารัตน์ MD52 = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 19ก.ค.64)
 46. คุณพรฤดี สุขสมบูรณ์วงศ์ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 19ก.ค.64)
 47. ด้วยจิตอันเป็นกุศล จากพี่ต๋อม พี่แหม่ม พี่เปิ้ล ครอบครัวสุดลาภา4AM และกัลยาณมิตร = ข้าวหอมมะลิรจนาถุงละ 1 กก. 100 ถุง พร้อมน้ำพริกกากหมู 100 ถุง
 48. คุณศศิษกา ฉลองตระกูล และบริษัท อาหารและเครื่องดื่ม พรีเมียม 2005 จำกัด = มอบน้ำดื่ม 50 แพ็ค

 49. Jaidee Promphan = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 20ก.ค.64)
 50. พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 20ก.ค.64)
 51. คุณฤทัย บุญทวีกิจ = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 20ก.ค.64)
 52. ดวงนภา = ซื้ออาหารกล่อง 4 กล่อง (ดูรายงาน 20ก.ค.64)

 53. คุณต่อยศ ปาลเดชพงศ์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ดูรายงาน 21ก.ค.64)
 54. พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 21ก.ค.64)

 55. คุณบีม = ซื้ออาหารกล่อง 160 กล่อง (ดูรายงาน 22ก.ค.64)
 56. คุณบ็อบบี้​และครอบครัว​ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 22ก.ค.64)
 57. Tanisara = ซื้ออาหารกล่อง 30 กล่อง (ดูรายงาน 22ก.ค.64)
 58. สตรีวิทย์6.1 รุ่น 87 = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 22ก.ค.64)
 59. Prem = มอบอาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 22ก.ค.64)
 60. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน = มอบอาหารกล่อง 201 กล่อง (ดูรายงาน 22ก.ค.64)
 61. คุณชวัสกร ตามไท = มอบยาฟ้าทะลายโจร 10 กระปุก (ดูรายงาน 22ก.ค.64)

 62. คุณแอนนา & จิระ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 63. ครอบครัวเด่นธรรม และสายโกสินทร์ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.644)
 64. คุณน้อง = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 65. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 66. คุณปรายฟ้า และ เรย์ โรจนสมสิทธิ์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 67. คุณเจตสุภา เที่ยงธรรม = ซื้ออาหารกล่อง 150 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 68. คุณเมย์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว = ปลาดุกผัดพริกขิง 100 ห่อ คุกกี้ 86 ชิ้น (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 69. Prem = มอบอาหารกล่อง 40 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 70. คุณวัลภา ชลนทีทร และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)
 71. พนักงานร้านครัวบางกอกน้อย และร้านพริกแดง = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ดูรายงาน 23ก.ค.64)

รายชื่อผู้สนับสนุน (ชุดที่ 1)

 1. คุณธาวดี ผ่องลักษณ์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 27 มิ.ย. 2564)
 2. คุณปิยมา ชรินธร = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 28 มิ.ย. 2564)
 3. คุณเมย์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง และขนมสำหรับเด็ก (ส่งมอบแล้ว 28 มิ.ย. 2564)
 4. ผ่ายประถมศึกษา ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย = มอบยาสีฟันและขนมสำหรับเด็กจำนวน 400 ถุง (ส่งมอบแล้ว 28 มิ.ย. 2564)

 5. คุณดวงรัตน์ ภราดรช้ย (MD56), คุณโสภาวดี เพชรชาติและครอบครัว (MD57), คุณอินทุกานต์ คชเสนีและครอบครัว (MD57), คุณแม่ดวงใจ, คุณกฤติกัญญาและครอบครัว (MD55), คุณบุษราคัม ซันซื่อ (MD53), หลี (MD56), คุณหนูดาวและครอบครัว, น้องตุ๊กตา(เชียงราก), หมอธิติยา (MD56), เพื่อนหมอธิติยา, คุณอ๋อ คุณชง (MD57), คุณพร้อมแสงและครอบครัว (MD56), คุณสิริรัตน์และครอบครัว, คุณนันท์และครอบครัว(เพื่อนน้องเล็ก), สมาคมศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก, คุณพี่แจน คุณพี่เอก, คุณสุทธิรัตน์ (MD56), แม่นี สุเรขา วัชรบุญโชติ, คุณสุภาพรและครอบครัว (MD56), พญ.น้ำธิพ จันเทรมะ (MD53), พี่ชีสุวิมลและครอบครัว, คุณณัฏฐพร ชีวมงคลและครอบครัว, คุณณัฏฐวุฒิ นันทรี เพชรลภา รัฐภัทร์ ชีวมงคล (MD56 MD89), คุณวัลย์, คุณสาธิมา (MD56), คุณวีร์สิริ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 200 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 29 มิ.ย. 2564)

 6. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน = มอบข้าวผัดพริกแกงไก่ราดข้าวกับไข่ต้ม 178 กล่องและน้ำดื่มขวดใหญ่ 300 ขวด (ส่งมอบแล้ว 29 มิ.ย. 2564)
 7. คุณอุดมลักษณ์ มอลย์ = ซื้ออาหารกล่อง 200 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 1 ก.ค. 2564)

 8. คุณเลิศลาภ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 9. คุณกนกธร นก = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 10. คุณธนากร เลิศกิตศิริ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 11. Kuckza139 = ซื้ออาหารกล่อง 30 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 12. คุณประนิติ​ ฐิตะวรรโณ = ซื้ออาหารกล่อง 10 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 13. Poppy on board = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 14. คุณธีระชัย = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 15. คุณเอก พุทธาโกฐิรัตน์ = ซื้ออาหารกล่อง 30 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 16. คุณพิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 17. คุณรชฎ ตันติเลิศเจริญ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 18. พ่ออัฏฐ์ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)
 19. คุณเพ็ญนภา จันทาภากุล = กล้วยหอม 100 หวี (ส่งมอบแล้ว 2 ก.ค. 2564)

 20. คุณรุ่งนภา ธนะภูมิ = ซื้ออาหารกล่อง 50 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 ก.ค. 2564)
 21. คุณกาญจนา หงษ์หยก = มอบบะหมี่แห้งหมูแดง 50 ห่อ (จากร้านโซโหบะหมี่เกี๊ยว) (ส่งมอบแล้ว 3 ก.ค. 2564)
 22. Kevin = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 ก.ค. 2564)
 23. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 3 ก.ค. 2564)
 24. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน = มอบต้มจับฉ่ายกับข้าวไข่เจียว 187 กล่อง และน้ำดื่มขวดใหญ่ 360 ขวด (ส่งมอบแล้ว 3 ก.ค. 2564)

 25. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 4 ก.ค. 2564)
 26. คุณดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์และครอบครัว = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 4 ก.ค. 2564)

 27. คุณวีระศักดิ์ กิตตินันทกูลและครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 12 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 ก.ค. 2564)
 28. ถนอมศักดิ์ 139 = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 ก.ค. 2564)
 29. คุณกานต์ เหตระกูล = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 ก.ค. 2564)
 30. ชิริน พิณรัตน์ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 ก.ค. 2564)
 31. Chemech Chula &​ ครอบครัว ตกูล​ภักดีชุมพล​ = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 ก.ค. 2564)
 32. Kosum = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 5 ก.ค. 2564)

 33. บริษัท Reborn Creative และ แมซซี่ ออร์แกนิคส์ ไทยแลนด์ = มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 34. คุณเทวินทร์ตา รัตนธรรม = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 35. คุณสมฤดี จินตนานฤมิตร = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 36. คุณเผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 37. คุณภูริมาศ เลิศผาติ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 38. Freshy Food & Drink โดยคุณศศิษกา ฉลองตระกูล = ข้าวสาร+นำ้พริก 300 ชุด (ส่งมอบบางส่วนแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 39. เจี๊ยบ ไข่ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่องและข้าวแต๋น 40 ถุง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)
 40. คุณอรวิภา บุรณศิริ = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 6 ก.ค. 2564)

 41. คุณอาสา สารสิน = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 ก.ค. 2564)
 42. ครอบครัวไช้148และเพื่อนพี่น้อง = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 ก.ค. 2564)
 43. ใจดี เพิ่มพูน พูลผล = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 ก.ค. 2564)
 44. คุณวิชาดา เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์ และครอบครัว = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 ก.ค. 2564)
 45. คุณอรวิภา = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 7 ก.ค. 2564)

 46. คุณเมย์ มหาดำรงค์กุล และครอบครัว = มอบอาหารข้าวแกงเขียวหวานไก่ 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 8 ก.ค. 2564)
 47. คุณฉัตรไชย เชี่ยวชาญพานิช = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 8 ก.ค. 2564)
 48. คุณองคฤทธิ์ พรหมโยธี = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 8 ก.ค. 2564)
 49. คุณกิติยา โสภณพนิช = มอบข้าวเหนียวหมูชิ้น 50 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 8 ก.ค. 2564)
 50. ร้าน 1 of a kind = มอบข้าวเหนียวหมูฝอย 50 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 8 ก.ค. 2564)

 51. คุณอาสา สารสิน = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)
 52. คุณอรรถสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)
 53. ไม่ประสงค์ออกนาม = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)
 54. ครอบครัวอุดมเวศย์ = ซื้ออาหารกล่อง 40 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)
 55. คุณธีระ ตั้งสินมั่นคง = ซื้ออาหารกล่อง 60 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)
 56. คุณกิติยา โสภณพนิช = มอบข้าวเหนียวหมูชิ้น 50 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)
 57. ร้าน 1 of a kind = มอบข้าวเหนียวหมูฝอย 50 ห่อ (ส่งมอบแล้ว 9 ก.ค. 2564)

 58. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบข้าวกะเพราะไก่ ไข่ดาว 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 10 ก.ค. 2564)
 59. KMITL21 = มอบอาหารกล่อง 210 กล่อง และไข่เค็ม 300 ฟอง (ส่งมอบแล้ว 10 ก.ค. 2564)
 60. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 10 ก.ค. 2564)
 61. คุณสุภมาศ วงศ์ศิริกุล และเพื่อน = มอบสปาเกตตี้หมูสับ 49 กล่อง | บวบผัดไข่ น่องไก่ทอด ข้าวเปล่า 179 กล่อง | ขนมปังไส้ไก่หยองกับเค้กโรล 100 กล่อง| น้ำเปล่า 12 ขวด (ส่งมอบแล้ว 10 ก.ค. 2564)

 62. ด.ญ. เพณนียศ์ ฐานะโชติพันธุ์ = ซื้ออาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 ก.ค. 2564)
 63. ครอบครัวปิติฉัตร = ซื้ออาหารกล่อง 20 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 ก.ค. 2564)
 64. พี่ เพื่อน น้อง SJC = มอบข้าวกะเพราะไก่ ไข่ดาว 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 ก.ค. 2564)
 65. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคุณกิติยา โสภณพนิช = มอบอาหารกล่อง 100 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 ก.ค. 2564)
 66. คุณณัทริน ตั้งเจตนาพร = ซื้ออาหารกล่อง 200 กล่อง (ส่งมอบแล้ว 11 ก.ค. 2564)
 67. คุณฝน = มอบพุดดิ้งมะพร้าว (50) และชูครีม (50)

 68. ครอบครัวอุดมศาสตร์พร = มอบอาหารแห้ง 1) ข้าวสาร 1 โล 2) น้ำมัน 3) ปลากระป๋อง 4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 50 ชุด
 69. คุณดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์และครอบครัว = มอบข้าวสาร 350 กก.
 70. คุณนพวรรณ เหล่าเชาวลิตกุล = มอบไข่ไก่ 600 ฟอง